Белорусы Москвы
Белорусы Москвы
Для кого этот сайт?
Для нас, белорусов, находящихся в Москве.
"Стары Ольса" - группа средневековой белорусской музыки
Главная > Музыка и песни > "Стары Ольса" - группа средневековой белорусской музыки

Группа "Стары Ольса"

«Стары Ольса» - группа средневековой белорусской музыки, существует с 1999г., создатель и руководитель Дмитрий Сосновский. Состав – 6 человек. Название – от ручья в западной Могилёвщине.

В репертуаре группы – белорусские народные баллады и воинские песни, белорусские народные танцы, произведения белорусских композиторов эпохи Ренессанса, композиции из белорусских сборников придворной музыки (“Полацкі сшытак”, “Віленскі сшытак”), белорусские канты 16-го – начала 17-го столетий, а также европейские популярные мелодии эпохи средневековья и Ренессанса. Группа "Стары Ольса" сотрудничает со многими рыцарскими клубами Беларуси и Европы, с музеями и исследовательскими центрами, с мастерами стародавних инструментов, с группами народной, придворной, духовной и городской стародавней музыки, с отдельными исполнителями на старых инструментах.

Музыка группы "Стары Ольса" позволяет восстановить звучание многих забытых инструментов. Для исполнения используются максимально точные (по виду, технологии и материалам) копии стародавних белорусских инструментов – волынка, лира, гусли, свирель, варган, окарина, сурма, берестяная труба, гудок, барабан.

Цель – наиболее полная (по возможности) реконструкция музыкальных традиций Великого княжества Литовского, основной культурой и геополитической частью которого в 13-18 веках была Беларусь. В Великом княжестве Литовском был создан уникальный синтез белорусской народной и придворной музыки с европейскими музыкальными достижениями. Ради возрождения этой культурной особенности участники группы "Стары Ольса" соединяют звучание стародавних белорусских инструментов и общеевропейских средневековых инструментов – лютня, флейта, мандолина, арабский барабан.

Кроме собственных театрализованных концертов, группа "Стары Ольса" выступает на фестивалях средневековой культуры, рыцарских турнирах и фольклорных фестивалях.

Записано 8 альбомов и 1 музыкальный проект. Музыка группы вошла в 7 сборников исполнителей стародавних мелодий.

С 2003 года начал работу танцевальный состав группы, (театр "Яварына"), который во время выступлений знакомит зрителей со стародавними танцевальными традициями.


Послушать произведения группы "Стары Ольса":

Примечание: произведения размещены с согласия группы


Гурт "Стары Ольса"

"Стары Ольса" – гурт сярэднявечнай беларускай музыкі, існуе з 1999 г., стваральнік і кіраўнік – Зміцер Сасноўскі. Склад – 6 чал. Назва – ад ручая ў заходняй Магілёўшчыне.

У рэпертуары – беларускія народныя балады і ваярскія песні, творы беларускіх кампазітараў эпохі Рэнесанса, кампазіцыі з беларускіх зборнікаў прыдворнай музыкі ("Полацкі сшытак", "Віленскі сшытак"), беларускія канты 16 - пачатку 17 стагоддзяў, а таксама еўрапейскія папулярныя мелодыі эпохі Сярэднявечча і Рэнесанса. Гурт "Стары Ольса" супрацоўнічае з рыцарскімі клубамі, музеямі, даследчыцкімі цэнтрамі, майстрамі старадаўніх інструментаў, з гуртамі старадаўняй музыкі і асобнымі выканаўцамі на старых інструментах.

Музыка гурта "Стары Ольса" дазваляе аднавіць гучанне многіх забытых інструментаў. Для выканання выкарыстоўваюцца максімальна магчымыя копіі (па выгляду, тэхналогіі і сыравіне) даўніх беларускіх інструментаў - дуды (валынкі), ліры, гусляў, свірэлі, варгана, акарыны, сурмы, берасцяной трубы, гудка, барабана.

Мэта – найбольш поўная (па-магчымасці) рэканструкцыя музычных традыцый Вялікага княства Літоўскага, асноўнай культурнай і геапалітычнай часткай якога ў 13-18 стагоддзях была Беларусь. У Вялікім княстве Літоўскім быў створаны ўнікальны сінтэз беларускай народнай і прыдворнай музыкі з еўрапейскімі музычнымі дасягненнямі. Дзеля адраджэння гэтай культурнай асаблівасці ўдзельнікі гурта "Стары Ольса" спалучаюць гучанне старажытных беларускіх інструментаў і агульнаеўрапейскіх сярэднявечных інструментаў – лютняў, рэбека, флейтаў.

Акрамя ўласных тэатралізаваных канцэртаў, гурт "Стары Ольса" выступае на фестывалях сярэднявечнай культуры, рыцарскіх турнірах і фальклорных фестывалях.

Запісаны 7 альбомаў і 1 музычны праект. Музыка гурта ўвайшла ў 7 зборнікаў выканаўцаў старадаўніх мелодый.

З 2003 года распачаў працу і танцавальны склад гурта (тэатр "Яварына"), які пад час выступаў знаёміць гледачоў са старадаўнімі танцавальнымі традыцыямі.